Splošni pogoji

 

 

Velja za nakup v spletni trgovini www.ekopiro.si

 

Kontaktni naslov:

 

Štramberská 2871/47

703 00, Ostrava - Hulváky

Češka republika

 

Telefonska številka: +386 30 775 037

E-pošta: informacije@ekopiro.si

 

Opozorilo!

To ni naslov poslovnega mesta ali prodajalne, tu ni mogoče prevzeti naročila blaga.

 

1. Uvodne določbe

 

Opozorilo:

V skladu z zakonom 206/2015 Zb. pirotehnične izdelke kategorije F4, T2 ali P2 lahko kupi samo ustrezno usposobljena oseba.

 

1.1. Ti splošni pogoji (v nadaljnjem besedilu „poslovni pogoji“) podjetja Krummhorn Investments CZ s.r.o., s sedežem Štramberská 2871/47, 70300 Ostrava - Hulváky, Idetifikacijska številka podjetja: 08347409, vpisano v trgovinski register, ki ga vodi Občinsko sodišče v Pragi, datoteka C 282610 (v nadaljnjem besedilu „prodajalec“) se ureja v skladu z določili iz § 1751 odstavek 1 Zakona št. 89/2012 Zb. (v nadaljnjem besedilu: „civilni zakonik“), medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz ali v povezavi z nakupno pogodbo (v nadaljnjem besedilu „nakupna pogodba“), sklenjena med prodajalcem in drugo osebo (v nadaljnjem besedilu „kupec“) prek e-trgovino prodajalca. E-trgovino upravlja spletni prodajalec na spletni strani www.ekopiro.si (v nadaljnjem besedilu „spletna stran“) prek spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu „spletni poslovni vmesnik“).

1.2. Splošni pogoji se ne uporabljajo za primere, ko oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, je pravna oseba ali oseba, ki ravna pri naročanju blaga v okviru svojih poslovnih dejavnosti ali kot del svojega neodvisnega poklica.

1.3 V kupoprodajni pogodbi se pogodbene stranke lahko pogajajo o pogojih, ki niso splošni pogoji. Različni dogovori v nakupni pogodbi imajo prednost pred splošnimi pogoji.

1.4. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe o nakupu. Nakupna pogodba in splošni pogoji so pripravljeni v državnem jeziku. Nakupno pogodbo je mogoče skleniti v slovaškem ali češkem jeziku.

1.5. Splošne pogoje lahko prodajalec spremeni ali dopolni. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki izhajajo iz obdobja veljavnosti prejšnjih splošnih pogojev.

1.6. Kupec ugotavlja, da so navedeni opisni podatki (na primer trajanje učinka, pakiranje izdelka na fotografiji, kompaktni kalibri, vsebina paketa) indikativni. Ti podatki se lahko „ca.“ razlikujejo.

1.7. Zaradi narave prodajanega blaga lahko v spletni trgovini nakupuje samo oseba, starejša od 15 let, če kupi izključno pirotehniko kategorije F1. Pirotehniko kategorije F2 lahko kupi samo oseba starejša od 18 let. Pirotehniko kategorije F3 lahko kupi samo oseba, starejša od 21 let. Z zahtevo po registraciji ali naročanju blaga kupec potrjuje, da so navedeni pogoji nakupa izpolnjeni v skladu z zakonom št. 206/2015 §5.

1.8. Spletni vmesnik trgovine se izvaja s tehničnimi sredstvi operaterja in lastnika spletni strani.

2. Uporabniški račun

2.1. Kupec lahko naroči blago brez registracije neposredno iz spletnega vmesnika e-trgovine.

2.2 V primeru registracije na spletni strani lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. V uporabniškem vmesniku lahko kupec opravi naročanje blaga (v nadaljnjem besedilu „uporabniški račun“).

2.3 Pri registraciji na spletni strani in naročanju blaga mora kupec pravilno in resnično zagotoviti vse podatke. Podatki, navedene v uporabniškem računu mora kupec posodobiti, če se spremenijo. Prodajalec meni, da so podatki, ki jih kupec navede v uporabniškem računu in naročanju blaga pravilni.

2.4 Dostop do uporabniškega računa je zavarovan z uporabniškim imenom in geslom. Kupec mora ohraniti zaupnost informacij, potrebnih za dostop do njegovega uporabniškega računa.

2.5. Kupec ni pooblaščen tretjim osebam dovoliti uporabo uporabniškega računa.

2.6 Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, še posebej, če kupec ne uporablja svojega uporabniškega računa več kot dve leti ali če kupec krši svoje obveznosti navedeni v nakupni pogodbi (vključno s splošnimi pogoji).

2.7. Kupec ugotavlja, da uporabniški račun morda ni na voljo stalno, zlasti glede potrebnega vzdrževanja strojne in programske opreme prodajalca.

3. Sklenitev nakupne pogodbe

3.1. Vsa predstavitev blaga ki je v spletnem vmesniku e-trgovine je informativne narave in prodajalec ni obvezen skleniti kupoprodajne pogodbe za to blago, zlasti v zvezi z nujnim vzdrževanjem strojne in programske opreme prodajalca in morebitne napake na spletnem vmesniku e-trgovine. Določba § 1732 odstavek 2 Civilnega zakonika se ne uporablja.

3.2 Spletni vmesnik e-trgovine vsebuje podatke o blagu, vključno s cenami posameznega blaga. Navedene so cene blaga vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi provizijami, brez stroškov za dostavo. Cene blaga ostanejo veljavne tako dolgo, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje sposobnosti prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s posamično dogovorjenimi pogoji.

3.3 Spletni vmesnik e-trgovine vsebuje tudi podatke o stroških povezanih s pakiranjem in dobavo blaga. Informacije o stroških povezanih z pakiranjem in dobavo blaga, ki so naštete v spletnem vmesniku trgovine veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlju Slovaške republike.

3.4. Kupec lahko naroči blago iz sortimenta, ki se prodaja osebno, po telefonu, prek SMS ali e-pošte ter preko spletne trgovine. Za naročanje blaga kupec izpolni naročilnico v spletnem vmesniku e-trgovine. Naročilnica vsebuje zlasti podatke o:

3.4.1. naročenem blagu ( kupec "vstavi" blago z gumbom z napisom "v košarico" v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika e-trgovine),

3.4.2. način plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in

3.4.3. informacije o stroških, povezanih z dobavo blaga (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovano „naročilo“).

3.5. Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec navedel v naročilu, tudi v zvezi z zmožnostjo kupca, da identificira in popravi napake, ki so nastale pri vnosu podatkov v red. Kupec bo prodajalcu poslal naročilo tako, da klikne gumb „Naročiti s obveznostjo plačila“. Podrobnosti, navedene v naročilu veljajo za prodajalca. Po prejemu naročila bo prodajalec potrdil prejem tega naročila kupcu po elektronski pošti na elektronski naslov kupca, naveden v uporabniškem vmesniku ali v naročilu (v nadaljnjem besedilu „elektronski naslov kupca“).

3.6. Prodajalec ima pravico zahtevati od kupca dodatno potrdilo naročila (na primer v pisni obliki, po telefonu ali po elektronski pošti), odvisno od narave naročila (starost kupca, količina blaga, nabavna cena, pričakovani stroški za dostavo).

3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem nastane z izdajo z dostavo sprejemu naročila (prevzema), ki se pošlje kupcu po elektronski pošti na elektronski naslov kupca.

3.8 Kupec se strinja z uporabo oddaljenih komunikacijskih sredstev pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec z uporabo oddaljenih komunikacijskih sredstev v povezavi s sklenitvijo nakupne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški za telefonske klice) krije sam kupec in ti stroški se ne razlikujejo od osnovnih stroškov.

4. Cena blaga in plačilni pogoji

4.1. Kupec lahko kupcu povrne ceno blaga in vse stroške, ko so povezane z dobavo blaga po kupni pogodbi, na naslednje načine:

4.1.1. v gotovini po povzetju ob dostavi na mestu, ki ga določi kupec v naročilu;

4.1.2. negotovinski prenos na bančni račun prodajalca št. SK37 8330 0000 0020 0142 7005 ,vzdrževan v Fio Banka a.s. pobočka zahraničnej banky (v nadaljnjem besedilu „bančni račun prodajalca“);

4.1.3. Negotovinsko s plačilno kartico prek plačilne vrata "GP webpay"

4.2 Kupec mora skupaj s kupno ceno plačati prodajalcu stroške, povezane z dostavo blaga (prevoz, gotovina po prevzetju, stroški za plačils s karticami) po vnaprej določenem znesku. Če ni navedeno drugače, nabavna cena vključuje tudi stroške, ki so povezane z dobavo blaga.

4.3 Cene blaga so navedene za izdelek vključno z 21% DDV. Cene blaga veljajo za naročila na www.ekopiro.si (za čas trajanja prikaza na spletni strani e-trgovine).

4.4 V primeru plačila v gotovini in plačila ob prevzemu se nakupna cena plača ob sprejemu blaga. V primeru negotovinskega plačila se nakupna cena izplača v 7 dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.

4.5 V primeru negotovinskega plačila bo kupec plačal nakupno ceno blaga skupaj s navedbo spremenljivega simbola za plačilo.

4.6 V primeru negotovinskega plačila je obveznost kupca plačati nakupno ceno izpolnjena v trenutku, ko je bil zadevni znesek nakazan na bančni račun prodajalca.

4.7 Kakršnih koli popustov na ceno blaga, diskontnih kuponov in promocijskih ponudb, ki jih prodajalec prodaja kupcu, ni mogoče združiti. Prodajalec ne zahteva od kupca depozit ali drugo plačilo. To ne vpliva na določbo artikla 4.4 in 4.5 splošnih pogojev za plačilo prodajne cene blaga vnaprej (če se stranka odloči za plačilo vnaprej).

4.8 Prodajalec kupcu izda davčni dokument (račun), ki izpolnjuje vse zakonske zahteve. V primeru brezgotovinskega plačila vnaprej je davčni dokument priložen v blagu ob dostavi pošiljke.

4.9 Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Cena blaga v e-trgovini je vedno aktualna in veljavna. Prodajalec si pridržuje pravico spremeniti ceno ponujenega blaga. Sprememba cen blaga v internetnem katalogu ne vpliva na skupno vrednost naročila, ki ga je kupec že prejel.

5. Preklic nakupne pogodbe

5.1 Kupec ugotavlja, da v skladu z določbami oddelka 1837 Civilnega zakonika naslednje ni mogoče umakniti:

5.1.1. od nakupne pogodbe za dobavo blaga, ki je bila na zahtevo kupca ali njegove osebe spremenjena,

5.1.2. od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je predmet hitrega uničenja, in blaga, ki je ob dostavi nepovratno pomešano z drugim blagom,

5.1.3. od nakupne pogodbe za dobavo blaga v zaprtem pakiranju, ki jo je potrošnik odstranil iz embalaže in iz higienskih razlogov ga ni mogoče vrniti,

5.1.4. iz pogodbe o nakupu za dobavo zvočnega ali slikovnega posnetka ali računalniškega programa, če je bilo kršeno njegovo prvotno pakiranje.

5.2. Če to primer iz članka 5 ali drugi primer, ko ni mogoče umakniti iz kupoprodajne pogodbe, ima kupec v zvezi s določbo § 1829, odst. 1 Civilnega zakonika, pravico do preklica od nakupne pogodbe v 14 dneh po prejemu blaga; v primeru, da je predmet kupne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok traja od datuma zadnje dobave blaga. Preklic kupoprodajne pogodbe je treba poslati prodajalcu v roku, navedenem v prejšnjem stavku. Za preklic kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi obrazec za preklic od kupoprodajne pogodbe, ki jo priskrbi prodajalec, ki je priložen k splošnim pogojem in ga lahko najdete na koncu splošnih pogojev.

5.3 Kupec lahko med drugim prekliče kupoprodajno pogodbo tak, da ga

5.3.1. pošlje na naslov prodajalca: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Slovaška republika

5.3.2. osebno dostavi na naslov prodajalca: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Slovaška republika

5.3.3. pošlje na e-poštni naslov prodajalca: informacije@ekopiro.si

5.4 V primeru preklica kupoprodajne pogodbe po članku 5 splošnih pogojev se kupoprodajna pogodba od začetka prekliče.

5.5 Blago je treba vrniti prodajalcu v 14 (štirinajstih) dneh po preklicu pogodbe prodajalcu. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, kupec mora plačati stroške za vrnitev blaga prodajalcu, tudi če blago ni mogoče vrniti po svoji naravi po pošti.

5.6 V primeru preklica pogodbe, prodajalec po članku 5 splošnih pogojev prodajalec vrne denar, ki ga je sprejel od kupca v 14 (štirinajstih) dneh od preklica pogodbe, prodajalec vrne denar kupcu samo s brezgotovinsko plačilo. Prodajalec je prav tako upravičen vrniti denar kupcu, potem ko kupec vrne blago kupcu ali kako drugače, če se s tem kupec strinja in če v zvezi s tim kupec nima dodatnih stroškov. Če kupec prekliče kupoprodajno pogodbo, prodajalcu ni obvezen vrniti prejetega denarja kupcu, preden kupec vrne blago ali pokaže, da je blago poslal prodajalcu.

5.7 Prodajalec ima pravico enostransko izravnati zahtevek kupca za povračilo nakupne cene. V primeru preklica pogodbe ima kuoec pravico do povračila prevozne cene pri najnižji ponudbi (tudi v primeru posamično dogovorjenih dražjih prevoznih sredstev - na primer ekspresni kurir).

5.8 Po sprejemu blaga s strani kupca lahko prodajalec kadarkoli prekliče kupoprodajno pogodbo. Dokler blago ni odpremljeno prodajalcu, lahko kupec kadarkoli prekliče to pogodbo. V takem primeru mora kupec brez nepotrebnega odlašanja kupcu brezplačno vrniti denar na bančni račun, ki ga določi kupec.

6. Pogodbene stranke

6.1. Upravljavec in lastnik e-trgovine je podjetje:

Krummhorn Investments CZ s.r.o., s sedežem Štramberská 2871/47, 70300 Ostrava - Hulváky, Češka republika, Identifikacijska številka podjetja: 08347409, številka DDV: CZ08347409

Odgovorni vodja e-trgovine je tudi vodja podjetja.

 

6.2 Nadzorni organ:

Češka trgovinska inšpekcija

Inšpektorat za Centralno-češko območje in glavno mesto Praga

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Češka republika

 

6.3 Prodajalec je:

Krummhorn Investments CZ s.r.o., s sedežem Štramberská 2871/47, 70300 Ostrava - Hulváky, Identifikacijska številka podjetja: 08347409

 

6.3.1. Bančni račun: Fio Banka a.s., številka bančnega računa: SK37 8330 0000 0020 0142 7005

 

Upravljalec in prodajalec e-trgovine - v skladu s točko 6.3. pismo a) imajo vzajemno sklenjen notranji sporazum o trgovanju, ki podrobneje določa pogoje za medsebojno sodelovanje.

6.4 To spletno stran, na www.ekopiro.si urejajo zakoni in predpisi države lastnika in upravljalca tega spletnega vmesnika.

 

7. Način dostave in plačilo za dostavo

7.1. Plačilo ob prevzemu s prevozom

Dostava po pošti - Plačilo: XX,XX € vključno s DDV.

Naročilo je plačano (v gotovini) po prejemu od špediterske družbe. Plačilo je 1,00 € ob prevzemu + XX,XX € za prevoz.

7.2 Plačilo vnaprej s prevozom

Dostava po pošti - Plačilo: XX,XX € vključno s DDV.

Naročilo se plača pred odpremo. Na primer prenos iz bančnega računa ali s kreditno kartico. Naročilo dostavi prevozna družba.

8. Pravice iz napačnega polnjenja

8.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami do napačnega polnjenja urejajo ustrezni splošno veljavni predpisi (zlasti § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 in § 2161 do 2174 Civilnega zakonika).

8.2 Prodajalec je odgovoren kupcu za to, da blago po prevzemu blaga nima napak. Prodajalec je zlasti kupcu odgovaren, da v času, ko je kupec blago prevzel:

8.2.1. ima blago značilnosti, o katerih so se dogovorile stranke, in če manka dogovarjanje, ima blago lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali jih pričakuje kupec glede na naravo blaga in njihovo oglaševanje,

8.2.2. blago je primerno za namen, kateri prodajalec popisal na e-trgovini ali za katerega se običajno uporabljajo blago iste vrste,

8.2.3. blago ustreza kakovosti ali učinkovitosti dogovorjenega vzorca ali modela, če je bila kakovost ali oblika določena v skladu z dogovorjenim vzorcem ali modelom,

8.2.4. blago je v ustrezni količini, stopnji ali teži in

8.2.5. blago ustreza zahtevam zakonodaje.

8.3. Določbe iz članka 8 splošnih pogojev se ne uporabljajo za blago ki je prodano po nižji ceni za napako, za katero je bila dogovorjena nižja cena za obrabo blaga, ki ga je povzročila njegova običajna uporaba, za rabljeno blago zaradi napake, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe blaga, ki ga prevzame kupec ali izhaja iz narave blaga.

8.4. Če pride do okvare v šestih mesecih po prejemu blaga, se šteje, da je bilo blago že ob prevzemu napačno.

8.5. Kupec pri prodajalcu uveljavlja pravice do okvarjenega učinka na njegovem naslovu prodajalne, v katere je sprejemanje pritožb mogoče glede na obseg prodanega blaga ali kraja poslovanja. Trenutek, ko je vložena pritožba, je trenutek, ko je prodajalec prejel pritožbeno blago od kupca.

8.6. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake ureja dodatek splošnih pogojev (pravila za pritožbe).

9. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank

9.1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom s plačilom celotne nakupne cene blaga.

9.2 Prodajalcu ni vezan noben kodeks ravnanja v zvezi s kupcem v skladu z določbo § 1826, odstavek 1 pismo e) Civilnega zakonika.

9.3. Prodajalec rešuje izvensodne pritožbe potrošnika prek elektronski naslov informacije@ekopiro.si. Informacije o obravnave pritožbe kupca bo prodajalec poslal na elektronski naslov kupca.

9.4. Prodajalec je pooblaščen za prodaj blaga pod trgovsko licenco. Trgovinski inšpekcijski pregled v okviru svoje pristojnosti opravlja ustrezni urad za trgovinsko licenco. Nadzor področja varovanja osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. Češki trgovinski inšpekcijski nadzor v omejenem obsegu med drugim izvaja nadzor nad spoštovanjem zakona št. 634/1992 Zb. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.

9.5. Kupec tako prevzame tveganje za spremenjenje okoliščin v smislu § 1765, odstavek 2 Civilnega zakonika.

10. Varstvo osebnih podatkov

10.1 Varstvo osebnih podatkov kupca, ki je fizična oseba, je določeno z zakonom št. 101/2000 Zb. o varstvu osebnih podatkov, kakor je bil spremenjen.

10.2 Kupec se strinja z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime, priimek, ulica, opisna številka, občina, poštna številka, Identifikacijska številka podjetja, številka DDV, elektronski naslov, telefonska številka in (v nadaljnjem besedilu skupaj vse „osebni podatki“).

10.3. Kupec se strinja z obdelavo osebnih podatkov s strani prodajalca zaradi uresničevanja pravic in obveznosti kupoprodajne pogodbe in zaradi vzdrževanja uporabniškega računa (velja za registrirane kupce). Če kupec ne izbere drugu možnost, se strinja z obdelavo osebnih podatkov prodajalca tudi za namene pošiljanja informacij in poslovnih obvestil kupcu. Soglasje s obdelavo osebnih podatkov v celoti v skladu s tem členom ni pogoj, ki bi sam po sebi onemogočil sklenitev kupoprodajne pogodbe.

10.4 Kupec priznava, da je dolžan odvisen svoje osebne podatke (pri registraciji, v svojem uporabniškem računu, pri naročilu iz spletnega vmesnika trgovine) pravilno in resnično navesti ter da mora prodajalca obvestiti o vsaki spremembi v svojih osebnih podatkih brez nepotrebnega odlašanja.

10.5. Prodajalec lahko z obdelavo osebnih podatkov kupca pooblasti tretjo osebo kot predelovalno podjetje. Poleg oseb, ki prevažajo blago, osebni podatki kupca ne bodo preneseni na tretje osebe brez predhodnega soglasja kupca.

10.6. Osebni podatki bodo obdelani za nedoločen čas. Osebni podatki bodo obdelani elektronsko na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na ne avtomatiziran način.

10.7. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki točni in da mu je prodajalec svetoval, da gre za prostovoljno zagotavljanje osebnih podatkov.

10.8. Če kupec meni, da prodajalec ali predelovalno podjetje (člen 10) opravlja obdelavo svojih osebnih podatkov v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonom, zlasti če so osebni podatki netočne glede na namen njihove obdelave, lahko:

10.8.1. vpraša prodajalca ali predelovalca za razlago,

10.8.2. od prodajalca ali predelovalca lahko zahteva odstranitev nastalega stanja.

10.9 Če kupec zahteva informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov je prodajalec odvisen posredovati kupcu te podatke. Prodajalec ima pravico za zagotovitev informacij, kot je navedeno v prejšnjem stavku ki ne presega stroškov potrebnih za zagotavljanje informacij.

11. Pošiljanje poslovnih obvestil in shranjevanje piškotkov

11.1. Kupec se strinja s tem, da bo prodajalec na e-poštni naslov kupca pošiljal informacije, ki se nanašajo na blago, storitve ali posle prodajalca in se tudi strinja, da bodo prodajna obvestila poslana na e-poštni naslov kupca.

11.2. Kupec se strinja, da bo v svojem računalniku shranil tako imenovane piškotke. Če je nakup na spletnem mestu možen in se lahko izpolnijo obveznosti prodajalca po kupoprodajni pogodbi, brez shranjevanja takih piškotkov na kupčevem računalniku, lahko kupec kadar koli prekliče soglasje iz prejšnjega stavka.

12. Dostava in prevoz

12.1. Kupcu se informacije o blagu lahko dostavijo na e-poštni naslov, naveden na njegovem uporabniškem računu ali ga kupec navede v naročilu.

12.2 Če je način prevoza določen na zahtevo kupca, kupec mora plačati stroške, ki so povezane z izbranim načinom prevoza.

12.3. Če je prodajalec po kupni pogodbi odvisen dostaviti blago na mesto, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob prevzemu.

12.4. Ko se blago prevzame od prevoznika, mora kupec preveriti celovitost pakiranja in nemudoma obvestiti prevoznika v primeru pomanjkljivosti. V primeru kršitve pakiranja, ki označuje nepooblaščeno vdor v paket, kupcu ni treba prevzeti pošiljke od prevoznika. (Priporočamo spisati protokol pri šoferju prevoznega podjetja.)

13. Končne določbe

13.1. Če razmerje sklenjene na podlagi kupoprodajne pogodbe vsebuje mednarodni (tuji) element, se pogodbene stranke strinjajo, da odnos ureja češka zakonodaja (zakon sedeža upravljavca in lastnika e-trgovine ali spletnega vmesnika). Ne vplivajo na potrošniške pravice, ki izhajajo iz splošno zavezujoče zakonodaje.

13.2. Če katera koli določba splošnih pogojev ni veljavna ali je neučinkovita ali postane tako, namesto neveljavnih določb se uvede določba, katere pomen je čim bližje neveljavne določbe. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne posega v veljavnost drugih določb. Spremembe kupoprodajne pogodbe ali splošnih pogojev morajo biti v pisni obliki.

13.3. Kupoprodajno pogodbo vključno s splošnimi pogoji prodajalec arhivira v elektronski obliki in ni dostopna.

13.4. Priloga splošnih pogojev je obrazec za preklic kupoprodajne pogodbe.

13.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za pošiljanje (to ni naslov za vračilo blaga!) Krummhorn Investments CZ s.r.o., s sedežem Štramberská 2871/47, 70300 Ostrava - Hulváky

- e-poštni naslov informacije@ekopiro.si in telefonska številka +386 30 775 037

 

V Ljubljani 15.07.2018

 

Pravila za pritožbe (Priloga št. 1 k Splošnim pogojem)

1. Ta pravila za pritožbe urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem Krummhorn Investments CZ s.r.o. s sedežem Štramberská 2871/47, 70300 Ostrava - Hulváky, Identifikacijska številka podjetja: 08347409 in kupcem na e-trgovini www.ekopiro.si. Obdelana so bila v skladu z določbami Zakona št. 89/2012 Zb., Civilnega zakonika in Zakona št. 634/1992 Zb., Zakon o varstvu potrošnikov.

2. Kupec lahko zahteva njeno pravico iz napačnega polnjenja v 24 mesecih po prevzemu blaga. Ta rok se podaljša o čas, v katerem je bilo blago popravljeno.

3. Kupec lahko med drugim utemelji pritožbo:

3.1. prek dostave ali osebno na: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Slovaška republika

3.2 prek e-pošte na informacije@ekopiro.si

4. Kupec mora predložiti ob pritožbi:

4.1. način pridobivanja blaga (na primer s predložitvijo davčnega dokumenta, računa ali garancijskega lista)

4.2 pritožbeno blago (priporočamo utemeljiti pritožbo za blago vključno z dodatki in pakiranjem)

4.3 podroben opis pritožbene napake.

5. Prodajalec izda pisno potrdilo o prejemu blaga v postopek za obravnavo pritožbe. Potrditev med drugim vključuje oznako izdelka, datum pritožbe, opis pritožbene napake, in način obravnavanja pritožbe.

6. Prodajalec se bo o pritožbi odločil nemudoma, v zapletenih primerih v roku 3 delovnih dni. Pritožba, vključno z napako bo obravnana brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v roku tridesetih (30) koledarskih dni od datuma zahtevka, razen če se prodajalec ne bo drugače dogovoril s kupcem. Ta rok se začne na dan prejema pritožbe. Če rok ni izpolnjen, ima potrošnik pravico zamenjati napačno blago ali preklicati kupoprodajno pogodbo.

7. Stranka bo o pritožbeni opremi obveščena po elektronski pošti ali po telefonu na stik, ki ga je kupec napisal v protokol pritožbe. Po prenehanju obravnave pritožbe bo prodajalec kupcu izdal potrdilo o datumu prenehanja pritožbe, načinu popravka pritožbe, potrditvi popravila in potrditvi trajanja popravila izdelka.

8. V primeru zavrnitve pritožbe to bo prodajalec pisno pojasnil kupcu.

9. Pravica do garancije se izteče v primeru:

9.1. obrabe blaga/izdelka po svoji običajni uporabi,

9.2 nepravilnega ravnanja in uporabe v nasprotju s navodili za uporabo,

9.3. poškodbe zaradi naravne nesreče (npr. voda itd.)

9.4. poškodbe zaradi preobremenitve.

10. V primeru legitimnega zahtevka bo blago potrošniku brezplačno popravljeno. V primeru neodtujljive napake se blago nadomesti z novim.

11. V primeru legitimnega zahtevka je kupec upravičen do povračila poštnine v potrebnem znesku (povračilo potrebnih stroškov nastalih v zvezi s pritožbo). V primeru očitno neutemeljene pritožbe kupec ni upravičen do povračila stroškov povezanih z obravnavo pritožbe.

12. Kupcu priporočamo, da obvesti prodajalca po elektronski pošti pred pošiljanjem pritožbenega blaga. Priporočamo, da blago pošljete po medsebojnem dogovoru o načinu pošiljanja pritožbenega blaga. Prodajalec priporoča, da se blago pred pošiljanjem previdno pakira v originalno pakiranje. Pri prevzemu pošiljke (po obravnave pritožbe) od prevoznika je vedno priporočljivo, da se pošiljka takoj ob prevzemu pregleda. Pregled pošiljke pomeni ugotavljanje celovitosti pakiranja, mehanske ali druge poškodbe pakiranja pošiljke. V primeru kršitve pakiranja, ki označuje nepooblaščeno vdor v paket, kupcu ni treba od prevoznika prevzeti pošiljke. Prodajalec priporoča, da se protokol o kakršni koli škodi takoj napiše nemudoma po prejemu od šoferja prevoznega podjetja, zato je pošiljko pred prevzemom vedno treba temeljito pregledati. Prevoznik je odvisen počakati, da kupec preveri pošiljko.

13. Zaradi narave prodanega blaga se lahko na pritožbo pošljejo samo neporabljeni pirotehnični izdelki (nedelujoči na primer zaradi pomanjkanja zagonske varovalke, prenehanja delovanja). Uporabljeni (že začeti) neuspešni pirotehnični izdelki mora kupec odstraniti po navodilu za izdelek. Kupec se mora pred uporabo pirotehničnega izdelka seznaniti in prebrati navodila za uporabo in odstranjevanje izdelka. Navodila so navedena na pakiranju izdelka.

14. Pritožbe za uporabljene (sprožene) pirotehnične izdelke je mogoče prepoznati na podlagi skenirane fotodokumentacije. Neuspešni izdelek pustite 30 minut v tišino. Nato ga fotografirajte z varnostne razdalje. Nato sledite navodilom za odstranjevanje izdelka, ki so navedeni na pakiranju. Drugo poseganje z neuspešnim izdelkom je prepovedano!

15. Na fotografija pritožbene napake mora biti:

15.1 vidna disfunkcija izdelka,

15.2 vidni porabljeni del za zagon izdelka (izgoren detonator)

15.3. datum fotografiranja (priporočamo nastavitev datuma na fotoaparatu)

15.4. za kateri izdelek se utemelji pritožba.

Nastavitve piškotkov